Menu

خدمات پس از فروش

جهت تحقق سرويس دهي سريعتر، بهتر و مانع شدن از توقف کارکرد دستگاه، این واحد پاسخگوي نيازهاي راهبران دستگاهها مي باشد. اين خدمات شامل هدايت راهبران مقيم جهت رفع اشكال يا اعزام تيم هاي تخصصي به محل به صورت 24 ساعته و در تمامي روزهاي كاري هفته و تعطیلات آماده مي باشد.

خدمات آزمايشگاهي

از عوامل بسيار تاثيرگذار در طول عمر چيلرهاي جذبي تركيب و خلوص ماده جاذب (محلول ليتيم برمايد) آنهاست مي باشد. آزمايشگاه تخصصي بخش خدمات مهندسي كار وانديشه با انجام آزمايش هاي گوناگون بر روي چيلرها، و نمونه برداري هاي دوره اي از محلول، ميزان ماده ضد خورندگي آن و مواد افزودني مورد نياز را براي تضمين كاركرد صحيح دستگاه مشخص مي نماید. اين كار در ابتداي هر فصل كاري مي بايست انجام شود، كه شامل مراحل زير مي باشد: 

نمونه گيري :
كارشناسان اين شركت در هنگام كاركرد دستگاه در سيكل سرمايش، با توجه به داشتن اطالعات كافي از ساعت كاركرد دستگاه و نحوه عملكرد دستگاه، زمان نمونه گيري را تشخيص داده و اقدام به اين امر مي كنند. 

آناليز شيميايي :

نمونه هاي تهيه شده در آزمايشگاه مجهزشركت با روش هاي تيتراسيون (Titration)و سنجش رنگ (Colorimetric)مورد آزمايش و بررسي قرار مي گيرند.

تهيه و ارائه گزارش :
بر اساس نتايج كامل آناليز محلول ليتيم برمايد و داده هاي حاصل از آزمايش پس از تجزيه و تحليل، ميزان  مواد الزم جهت افزودن به محلول تا رسيدن به پارامترهاي مجاز، مقادير الزم از مواد HBr ، LiOH و Li2MoO4 به دستگاه تزريق مي گردد.

شارژ ماده ضد خورندگي :
كارشناسان فني شركت با توجه به نتايج حاصله از آزمايش، مقادير مورد نياز از موادي كه قبال گفته شد را در حين كاركرد دستگاه از طريق تزريق به محلول اضافه مي كنند

خدمات آموزشي

آموزش پرسنل پروژه توسط مهندسين متخصص و برجسته شركت، شامل سرفصل هاي آموزشي زير :

اصول اوليه كاركرد چيلرهاي جذبي
ماده مبرد، محلول جاذب (ليتيم برمايد)
چرخه كاري و قسمت هاي تشكيل دهنده انواع چيلرهاي جذبي تك اثره و دو اثره
خواص ليتيم برمايد
مواد ضد خورندگي ليتيم كرومات و ليتيم موليبدات
اليه سازي سطوح داخلي چيلر، الكل، كريستاليزاسيون و علل آن
منحني كريستاليزاسيون و روش هاي پيشگيري از كريستاليزاسيون
وكيوم و اهميت آن در كاركرد چيلرهاي جذبي
پمپ وكيوم و نحوه كاركرد آن
اجكتور و ساختار آن
سيستم پرج (دستي يا اتوماتيك)، پمپ پرج و پاالديم سل
ظرفيت مناسب برج خنك كن، كيفيت آب برج، انواع سختي گير و اهميت كنترل سختي آب برج
سيستم و تابلوي كنترل دستگاه شامل
شير كنترل ظرفيت در دستگاه هاي مختلف
تابلوي كنترل دستگاه ها
آشنايي با اجزا و قسمت هاي مختلف چيلر جذبي
راهبري و نگهداري

 خدمات نگهداری چیلرهای جذبی

اين شركت جهت افزایش عمر مفيد و كاركرد مناسب چيلرهاي جذبي خدمات زیر را در طی قراردادهای سالیانه به مشتریان خود ارائه می نماید.

1- خدمات پيش گيرانه
قدرت عملياتي ماشين ها و دستگاه ها به مرور زمان تقليل مي يابد؛ مديريت صحيح تعميرات و نگهداري و اعمال تعميرات پيشگيرانه همچون ترمزي سرعت اين فرسودگي طبيعي را كاهش مي دهد.
خدمات پيشگيرانه شامل بازديدهاي دوره اي تعريف شده اي است كه متخصصين شركت تستهاي الزمي را كه مطابق با استاندارهاي كارخانه سازنده است را روي دستگاه انجام مي دهند. با تجزيه و
تحليل نتايج بدست آمده در صورت نياز به تعويض قطعه يا تعميرات سطحي، اين كار انجام شده يا ضمن تنظيم دستگاه مطابق استاندارهاي كارخانه، متناسب با ساعات كاركرد و شرايط محيطي ساير تنظيمات انجام مي گردد.

مزاياي تعميرات پيشگيرانه :
افزايش كارآيي و راندمان دستگاه
پيشگيري از بروز خرابي هاي يكباره، توقف دستگاه و مشكالت جدي در زمان اوج كاري مي گردد.
 مصرف انرژي كمتر
كاهش فرسودگي و افزايش عمر مفيد دستگاه
صرفه جويي اقتصادي قابل توجه
مشخص بودن بودجه تعميرات به طور ساليانه
تشخيص به موقع خرابيها و تصحيح آنها پيش از حاد شدن مشكالت
رسيدگي به موقع به اشكاالت غيرمحسوس دستگاه
حصول اطمينان از كاركرد صحيح و دائمي دستگاه، همراه با تأمين درجه حرارت مطلوب
ايجاد شرايط اطمينان بخش و بدون دغدغهاي براي استفاده كنندگان

2- خدمات كنترل از راه دور دستگاه ها ( سيستم RISS )

اين خدمات ارتباط، امكانات و فوايد منحصر به فرد زير را براي اين نوع چيلرها به ارمغان مي آورد.
امكان مانيتورينگ 24 ساعت چيلرها، به نحوي كه بروز هر گونه ايراد جدی و يا عدم كاركرد چيلر،
در سايت مركزي قابل تشخيص خواهد بود.
اطمينان از عملكرد دقيق دستگاه در محدوده مجاز پارامترهاي تعريف شده از طريق مانيتورينگ
ميسر مي باشد.
بي نياز شدن از حضور فيزيكي پرسنل ذيصالح به محل نصب چيلر در بسياري از موارد
صرفه جويي در هزينه هاي تعميرات و نگهداري
ثبت بي وقفه اطالعات كاركرد چيلر در سايت مركزي و در نتيجه امكان بررسي نحوه كاركرد آن
در روزها و ماه هاي گذشته
شناسايي آني و لحظه اي مواردي كه ممكن است در آينده در صحت كاركرد دستگاه تأثير نامطلوب داشته باشد. (پيش آگاهي از بروز اشكاالت در كاركرد چيلر)
نظارت دائم بر نحوه کارکرد دستگاه و بهره وري، راندمان بيشتر
3- راه اندازي دستگاه در ابتدا فصل
4- تعميرات مكانيكي و الكتريكي دستگاه در طول فصل
5- آزمايش و تست عملكرد دستگاه
6- بازرسي وضعيت متناوب در حين كاركرد دستگاه
7- بازرسي دستگاه در زمستان (زمان خاموش بودن آن)
8- نمونه گيري از محلول ليتيم برمايد و آزمايش شيميايي آن به منظور تنظيم قليائيت
 و ماده ضدخورندگي
9- بازرسي تاسيسات جانبي مربوط به چيلر و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهينه
 نمودن آنها
10- حضور سريع و به موقع در محل در صورت بروز اشكال و تماس مشتري و ...
11- بازديدهاي متناوب از دستگاه
12- تشخيص دقيق و سريع اشكاالت
13- راه اندازي وخاموش كردن دستگاه
الف: كنترل لوازم ايمني و ادوات كنترلي دستگاه چيلر
ب: وكيوم دستگاه و حصول اطمينان از خروج گازهاي غيرقابل كندانس
ج: راه اندازي و ركوردگيري از پارامترهاي مختلف كاركرد دستگاه
خدمات بازرسی کامل همراه با تعمیرات الزم و یا اصالحات (Overhaul)

ساختار چيلرهاي جذبي به صورت كامال بسته (Hermetic) مي باشد؛ بنابراين در حالت عادي دسترسي به قطعات داخلي آن ميسر نخواهد بود و جهت بازرسي قطعات داخلي چيلر از جمله ياطاقان پمپ ها، سوئيچ هاي حدي و ديافراگم شيرها به طور كلي الزم است به منظور عملکرد و کارایی بهتر و مطلوب هر 5 سال يك بار وكيوم دستگاه شكسته و محلول آن تخليه شده و پوشش دستگاه باز شود.
در اين بازديد قطعات و لوازمي كه نياز به تعمير يا تعويض دارند مشخص و كارهاي الزم انجام مي گيرد.

مزايای انجام Overhaul :
پيشگيري از سوراخ شدن لوله ها
پيشگيري از بروز اشكال در كاركرد پمپ هاي محلول و مبرد
تثبيت ميزان وكيوم دستگاه
اطمينان از عدم نشت هوا به داخل دستگاه
به حداقل رساندن خوردگي سطوح داخلي دستگاه
تضمين تداوم كاركرد دستگاه
افزايش عمر مفيد دستگاه

مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net

نظارت بر نصب و راه اندازی رایگان

نظارت بر نصب و راه اندازی رایگان
نصب صحیح و راه اندازی اولیه حرفه ای دستگاهها نقش بسیار مهمی در تطویل عمر مفید دستگاهها دارند جهت جلوگیری از بوجود آمدن خسارات ناشی از نصب و یا راه اندازی دستگاهها توسط افراد متفرقه و غیر حرفه ای این خدمات به صورت رایگان ارائه میگردد و پرسنل آموزش دیده و حرفه ای شرکت در کلیه مراحل نصب با خریداران همکاری نموده و اشکالات مربوطه را یادآوری می نمایند و راه اندازی دستگاهها دقیقاً براساس دستورعملها و استانداردهای کارخانه سازنده انجام می پذیرد که متضمن کارکرد صحیح دستگاه در زمان بهره برداری و تطویل عمر مفید دستگاه خواهد گردید.

دستورعمل نصب و راه اندازی
دستورعملهای زیر حاوی نکاتی است که می بایست در زمان نصب دستگاه و اجرای تاسیسات جانبی آن رعایت گردد.عدم توجه به این دستورعملها باعث ایجاد اختلال، دوباره کاری و تاخیر در راه اندازی دستگاه خواهد گردید.پس از تکمیل نصب دستگاه و لوله کشی های جانبی حصول اطمینان از اجرای صحیح کار چک لیست پیش نیازهای راه اندازی تهیه گردیده که می بایست به دقت مطالعه و پس از تکمیل آن به این شرکت ارسال گردد تا راه اندازی چیلر میسر گردد.

مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net