Menu

پربازدیدترین های فعالیت های فرهنگی

با حمايت شرکت کار و انديشه نمايش دورهمي زنان شکسپير در سالن استاد سمندريان مجموعه ايرانشهر به روي صحنه رفت 1393/08/19
نهمين دوره ي مسابقات ملي پل هاي ماکاروني با حمایت شركت كار وانديشه در دانشگاه صنعتي اميرکبير برگزار گرديد. 1393/08/20
حضور شرکت کار و اندیشه در کنسرت خیریه استاد شهرام ناظری 1393/08/20
همايش يك روزه دياليز صفاقي جهت نفرولوژيست ها و بازديد از شرکت داروسازی ثامن، با حضور بيش از هشتاد نفرولوژيست برگزار گرديد. 1393/08/20
21 بهمن مسابقات اسنوبرد و عکاسی EBARA GAMES برگزار گردید 1393/08/20
معرفی و خلاصه کتاب روحي براي آفريدن 1393/08/20
زنگ افتتاح نمايش «آرسنيک و تور کهنه» که از حمايتهاي شرکت کار و انديشه بهره ميبرد، در شامگاه 11 مردادماه با حضور عليرضا خمسه نواخته شد. 1393/08/20
نمایش هملت با حمایت کارو اندیشه به روی صحنه رفت 1393/10/03
کار و انديشه حمايت کننده نمايش رد پاي صورتي 1393/10/03
نخستين کنگره بين المللي سرطان کودکان در بيمارستان محک، با همکاري انجمن خون و سرطان ايران و انجمن خون و سرطان آلمان برگزار گردید 1393/10/03

پربازدیدترین اخبار

پروژه های بین المللی
کار‌و‌اندیشه حـامی مـاهی‌های قرمز
KHS برنده جايزه بهترين بسته بندي آلمان
سمینـار ٣ روزه تعمیر و نگهداری چیلر
شادمانه های 25 سالگی محک
پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی
مسابقات بین المللی تنیس فیوچرز کیش
کار و اندیشه بر فراز قله کلیمانجارو
تأمین ١٥٠٠ تن تبرید در پتروشیمـی کـاوه
تجلیل از «کـار و اندیشـه» در همایش نام و نشان ماندگار
همايش كمپانی Stilmas در زمينه تجهيزات آب سازی مورد استفاده در صنايع دارويی
حضور کار و اندیشه در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی
برگزاری همايش كمپاني Union دانمارك در زمينه" سيستم هاي بازيافت گاز كربنيك" در ایران
همکاری کار و اندیشه در پروژه های سفارتخانه چین و ژاپن
چیلر سانتریفیوژ مغناطیسی هایر به اروپا صادر می شود
افتتاح آزمایشگاه مشترک هایر و میتسوبیشی الکتریک
تامین سیستم تهویه مطبوع مجتمع تجاری و فرهنگی کوروش
شرکت در نظر سنجی خدمات پس از فروش مشتریان تهویه مطبوع
بیست و سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک
افتتاح نمایشگاه دائمی کـارواندیشـه در اصفهـان سیتـی سنتـر
تجلیل از مديران كار و انديشــه در جمع فارغ التحصیلان برتر دانشـگاه آزاد اسلامی
کار و اندیشه همه شما را به نوشیدن 1 لیوان آب دعوت میکند!
کار و اندیشه، پایگاهی برای تکیه اهالی فرهنگ و هنر
حضور کار و اندیشه در بيست و سومين نمايشگاه بين المللی Agrofood
حمایت شهرام ناظری و کار و اندیشه از بیماران جذامی شهر مهاباد
درخشش نمایش هم هوایی در جشنواره تئاتر فجر
سمینار بیهوشی کودکان تبریز با همکاری کـار و اندیشـه
کار‌و‌اندیشـه ارائه‌کننده‌ خدمات مهندسی، صنعتی و پزشکی در کشور
سمینار دیالیز صفاقی در بیمارستان لبافی نژاد
با شعار " خانواده ای برای حمایت" به استقبال روز جهانی هموفیلی می رویم
کار و اندیشه و نخستین شب‌های موسیقی بارانا
سعي کرده ايم از بهترين امکانات براي رفاه حال مردم در اين مجموعه استفاده کنيم.
کار و اندیشه در بزرگداشت روز ملی خلیج فارس
چيلرهاي جذبي گزينه مناسبي براي استفاده در کشورمان هستند
گردهمايي تومور ويلمز با همکاری کار و اندیشه در بيمارستان امير در شيراز

تجلیل از مديران كار و انديشــه در جمع فارغ التحصیلان برتر دانشـگاه آزاد اسلامی

kkkk1.png

1393/07/18 | کارواندیشه

" هفدهمیــن روز از آغــاز فصــل پاییــز، دانشــکدهی فنــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران جنــوب میزبــان مهمانــان ويــژه، اســاتید،دانشــجویان، فارغ التحصیــان و کارآفرینــان پرشــماری بــود. مراســمی کــه عـاوه بـر جشـن آغـاز سـال تحصیلـی دانشـگاه ، نکوداشـتی بـود از فـارغ التحصیــان موفــق ســالهای پیــش ایــن واحــد دانشــگاهی.
"

هفدهمیــن روز از آغــاز فصــل پاییــز، دانشــکدهی فنــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران جنــوب میزبــان مهمانــان ويــژه، اســاتید،دانشــجویان، فارغ التحصیــان و کارآفرینــان پرشــماری بــود. مراســمی کــه عـاوه بـر جشـن آغـاز سـال تحصیلـی دانشـگاه ، نکوداشـتی بـود از فـارغ التحصیــان موفــق ســالهای پیــش ایــن واحــد دانشــگاهی. در شــروع ایــن مراســم کــه بــه دلیــل اســتقبال بیــش از حــد دانشــجویان بـا اندکـی تاخیـر برگـزار شـد، جنـاب آقـای دکتـر شـمس، ریاسـت محتـرم ایــن واحــد دانشــگاهی، بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد. ایشــان ضمــن تمجیــد از فــارغ التحصیــان ســال هــای گذشــتهی ایــن دانشــگاه اظهــار داشــتند : » حــال، همــگان اذعــان دارنــد کــه متخصصــان، کارآفرینــان ومدیــران فعلــی کشــور، برآمــده از نظــام آموزشــی ایــران اســامی بــوده و هــر کــدام در جایــگاه خــود بــرای اعتــای نــام ایــران مــی کوشــند. جـای بسـی خوشـحالی سـت کـه تعـدادی از مدیـران موفـق فعلـی کشـور ســالهای گذشــته، در همیــن واحــد آموزشــی تحصیــل کــرده انــد.

پــس از تشــویق حاضــران، دکتــر شــمس ضمــن ارزیابــی علمــی دانشــگاه و محقــق شــدن چشــم انــداز تحصیلــی در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــرا، ادامــه دادنــد: »ســرانجام و پــس از رایزنیهــای فــراوان، توانســتیم مجــوز تجمیــع تمامــی دانشــکدههای واحــد تهــران جنــوب را در زمینــی بـه مسـاحت 12 هکتـار در اطـراف دانشـکدهی فنـی بگیریـم کـه جـا دارد از شــهرداری منطقــه ی 14 تشــکر ویــژه ای داشــته باشــیم.«پــس از ســخنرانی دکتــر شــمس، گــروه موســیقی ناشــنوایان بــا لباسهــای ِ محلـی اقـوام ایـران، قطعاتـی را اجـرا کردنـد کـه بـا تشـویق حاضـران همـراه شـد.
از جملــهی مهمانــان ویــژه ایــن مراســم مــی تــوان بــه دکتــر حســین زاده و دکتــر صفانیــا روســای دانشــگاه هــای تهــران شــمال و تهــران مرکــز، دکتـر هوابخـش معاونـت پژوهشـی دانشـگاه آزاد، بهـزاد محمـدی، مهـران امامیــه و خانــواده ی چنــد تــن از شــهدای جنــگ تحمیلــی و مهنــدس فرهـادی، شـهردار محتـرم منطقـه 14 شـهرداری تهـران كـه خـود ايشـان از فارغالتحصیــان دانشــکده ِ ی فنــی واحــد تهــران جنــوب دانشــگاه آزاد اســامی بودهانــد اشــاره نمــود.« در پايـان مراسـم، از همـهی مدعویـن و دسـت انـدرکاران دانشـگاه دعـوت بعمــل آمــد تــا از فــارغ التحصیــا ِ ن موفــق دانشــکدهی فنــی دانشــگاه آزاد واحــد تهــران جنــوب تقدیــر شایســتهای انجــام شــودكه در ایــن بیــن از مهنــدس آرش تابــع قانــون و مهنــدس احســان تابــع قانــون بــه عنــوان فــارغ التحصیــلان برتــر و کارآفرینــان موفــق تقدیــر بعمــل آمــد و لــوح یادبــودی بــه آنهــا اهــدا شــد. 
 

 


kkkk1.png