پزشکی و دارویی

بخش پزشکی - دارویی، تامین کننده داروها و تجهیزات ضد سرطان، هموفیلی، نقص ایمنی، مراقبت های ویژه بیهوشی، تغذیه وریدی، نارسایی کلیوی و دیالیز و ارتوپدی است. این بخش در حال حاضر در قالب واحدهای زیر فعالیت دارد:
ضد سرطان/ بیولوژیک/ بیهوشی/ تغذیه وریدی/ دیالیز صفاقی/ همودیالیز/ دیالیز حاد/ ارتوپدی

      Device rotate

      لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.