افزایش انگیزه در میان کارکنان

مديران با انگيزه، الگو و راهنمای کارکنان خود هستند و به همين دليل بايد به گونه ای عمل کنند که با انگيزه بودن و اشتياق به کار مضاعف در چهره و رفتارشان نمايان باشد. انگيزه و اشتياق، فاکتورهای مسری و فراگيری هستند که به سراسر سازمان تسری می يابند و کل سازمان را منتفع می سازند. در مقاله زير كوشش شده است تا راه های افزايش انگيزه درميان كاركنان سازمان ها كه برگرفته از نظريات برايان تريسی 1 است، معرفی شود. به عقيده اين تئوری پرداز مشهور و صاحب سبك در دنيای مديريت، چنان چه مديران و روسای شركت ها و سازمان ها بتوانند كاركنان را مورد «تقدير و تاييد و توجه» قرار دهند، خواهند توانست در آن ها احساس مهم بودن و اعتماد به نفس را به وجود آورند و انرژی و انگيزه لازم را برای كار بيش تر و بهتر در ميان پرسنل تقويت نمايند. 

۱- سپاس گزاری از افراد (تقدير) 
مديرانی که به دنبال افزايش انگيزه کار کردن در درون سازمان ها و شرکت ها هستند، نبايد از اصل سپاس گزاری و قدردانی از افراد خود غافل شوند. بايد بدانند که با ستودن و تقدير عملکرد زير دستان خود و نشان دادن قدرشناسی و سپاس در قبال فعاليت های افراد، می توانند آن ها را به حرکت و تلاش بيش تر وا دارند و شاهد بهترين عملکردها از جانب دست اندرکاران سازمان باشند. هر بار که مديری از يک کارمند به خاطر عملکردش تشکر و قدردانی می کند، يک نوع احساس رضايت مندی و خرسندی در او به وجود می آورد كه انگيزه کار و تلاش بيش تر را در او تقويت می نمايد. کارمندان با دريافت تاييد و سپاس از جانب کارفرمايان خود، به اعتماد به نفس بيش تری دست می يابند و تصوير بهتری از خود و عملکردشان ترسيم می کنند و اين يعنی تقويت حس مهم و مفيد بودن افراد در درون سازمان. يک مدير می تواند با ابراز قدردانی و سپاس خود در قبال عملکرد کارکنان يک سازمان، به آن ها بقبولاند که آن ها برای سازمان ارزشمند و مفيد هستند و می توانند به پيش برد اهداف سازمان کمک شايانی نمايند.
مديران می توانند با يک تشکر ساده و گفتن عبارت «متشکرم» بر مقام و منزلت خود در درون سازمان بيفزآيند. هربار که يک مدير عبارت «متشکرم» را به کار می برد، هم بيش تر مورد علاقه و عشق زيردستان خود قرار می گيرد و تصوير بهتری از خود ترسيم می کند و هم نسبت به خودش نيز احساس رضايت مندی و اعتماد به نفس بيش تری پيدا می کند. بنابراين، اظهار سپاس و قدردانی موجب ايجاد احساس شادی و خرسندی دو سويه بين کارفرما و کارمند می شود و در نهايت به سود سازمان تمام می شود. يک مدير سپاس گزار و قدردان هميشه پرطرفدار و محبوب خواهد بود و زيردستان خود با کمال ميل و انگيزه بالا به او در پيش برد اهداف سازمان کمک خواهند کرد.

۲- ستایش و تایید
دومين راه برای ايجاد احساس مهم و مفيد بودن در ميان کارکنان، افزودن بر ميزان اعتماد به نفس افراد و مهم تر از همه، قدرت بخشيدن به افراد برای کار و کوشش مضاعف، عبارت است از ستايش و تاييد مداوم افراد به هر بهانه ای و با هر وسيله ای. بررسی های روان شناختی نشان داده است که کودکان پس از ستوده شدن و دريافت تاييد از جانب ديگران، با توان بيش تری به کاری که انجام می دهند، ادامه خواهند داد و احساس شادی و نشاط بيش تری پيدا می کنند. همين مساله در مورد کارمندان يک سازمان يا کارگران يک شرکت که مورد ستايش و تاييد روسای خود قرار می گيرند، نيز مصداق پيدا می کند به نحوی که ثابت شده کارمندانی که به طور دائم از جانب مافوق های خود مورد ستايش و تاييد قرار می گيرند، با احساس شادی و نشاط مضاعفی به کار خود ادامه می دهند.
شايد يکی از ارزشمندترين درس هايی که می توان از کتاب مشهور کن بلانکارد يعنی «مدير يک دقيقه ای» آموخت، همان «ستايش يک دقيقه ای» است که می بايستی در هر فرصتی و به هر بهانه ای صورت پذيرد. اگر يک مدير به بخش های مختلف سازمان متبوع خود سر بزند و کارمندان و عملکرد آنان را ستايش و تاييد کند، هم بر محبوبيت و جايگاه مطلوب خود افزوده و هم افرادش را به سمت تحقق اهداف و اميال سازمان سوق داده است.
قانون مشهور «عمل و عکس العمل» در اين جا مصداق کاملی پيدا می کند: اگر مديران با ستودن و تاييد کردن افراد خود بتوانند احساس مطلوب و مفيد بودن را در آن ها پديد آورند، خيلی زود نتيجه مثبت اين کارشان را دريافت خواهند کرد چرا که افراد تاييد و ستايش شده تمام همت خود را به کار خواهند بست تا با ارائه ی بهترين عملکردها موجبات خرسندی و رضايت مجدد کارفرمای خود را به دست آورند. آری، کارمندان و کارگران هميشه و در همه جا در انتظار هستند تا مورد تاييد و ستايش کارفرمايان خود قرار گيرند و پس از آن که برای نخستين بار طعم شيرين ستوده شدن را چشيدند، برای تکرار آن به شدت و با انگيزه بالايی تلاش خواهند کرد. در اين ميان، سازمان و محيط کاری مطلوبی که در آن همه ارکان اعم از کارفرما و کارمند در جست و جو و تلاش برای يافتن راهی برای تاييد و ستايش کردن و ستايش شدن هستند، سازمانی پرنشاط ، پويا و پيش رو خواهد بود.

۳- توجه 
راه سوم برای تقويت روحيه تلاش و افزايش احساس مهم و مفيد بودن در بين افراد که بر اعتماد به نفس فردی و سازمانی خواهد افزود، توجه خاص و هميشگی مديران به صحبت ها و خواسته های کارکنان است. مديری که در هنگام سخن گفتن زير دستانش نسبت به آن ها بی اعتناست و توجه خاصی به صحبت ها و يا درد دل های آن ها نشان نمی دهد، نمی تواند به افرادش انگيزه کار بيش تر و بهتر بدهد. به عبارت ديگر اگر مديری با بی ميلی و در حال انجام دادن کارهای جانبی به سخنان کارکنان گوش دهد، با بی اعتنايی و بی مهری زيردستان ش در عمل مواجه می شود. در نقطه مقابل، يک مدير موفق و آينده نگر با دقت و احترام تمام به صحبت های زيردستانش گوش فرا می دهد تا هم از واقعيت های درون سازمان آگاه گردد و هم احساس مهم و مورد توجه بودن را در ميان زير دستانش پديد آورد. چنين رفتار معقول و مطلوبی با واکنش مثبت کارکنان مواجه خواهد شد که همانا بهبود عملکردها و افزايش انگيزه فردی و سازمانی است. پرواضح است که کارمند يا کارگری که مورد توجه مافوق خود قرار دارد تلاش می کند تا عملکرد مطلوب تری را ارائه دهد و خود را زير ذره بين مديريت احساس می کند، ذره بينی که با ديدن رفتارهای درست و مطلوب، توجه مثبت بيش تری را که با تشويق و تاييد و سپاس مضاعف همراه خواهد شد، به دنبال دارد.
مدير موفق کسی است که ترکيبی از «تشکر»، «تاييد» و «توجه» را به سازمان تحت مديريت خود تزريق کند و از بازخوردهای مثبت و سازنده اين سه اصل که همان افزايش انگيزه، احساس مهم بودن و ارتقای حس اعتماد به نفس در ميان کارکنان است، برای تحقق اهداف و برنامه های سازمان بهره گيرد. در چنين شرايطی، مدير به عنوان «استاد تعاملات انسانی در درون سازمان» ايفای نقش کرده و به عنوان رهبری محبوب که بر قلب ها حکم می راند، مطرح خواهد شد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.