افزایش انگیزه در میان کارکنان

" مدیران با انگیزه ، الگو و راهنمای کارکنان خود هستند و به همین دلیل باید به گونه ای عمل کنند که با انگیزه بودن و اشتیاق به کار مضاعف در چهره و رفتارشان نمایان باشد. آنچه مسلم است، این است که انگیزه و اشتیاق، فاکتورهای مسری و فراگیری هستند که به سراسر سازمان تسری می یابند و کل سازمان را منتفع می سازند. "

مديران با انگيزه ، الگو و راهنماي کارکنان خود هستند و به همين دليل بايد به گونه اي عمل کنند که با انگيزه بودن و اشتياق به کار مضاعف در چهره و رفتارشان نمايان باشد. آنچه مسلم است، اين است که انگيزه و اشتياق، فاکتورهاي مسري و فراگيري هستند که به سراسر سازمان تسري مي يابند و کل سازمان را منتفع مي سازند. در مقاله زير كوشش شده است تا راه هاي افزايش انگيزه درميان كاركنان سازمان ها كه برگرفته از نظريات برايان تريسي1 است، معرفي شود. به عقيده اين تئوري پرداز مشهور و صاحب سبك در دنياي مديريت، چنان چه مديران و روساي شركت ها و سازمان ها بتوانند كاركنان را مورد «تقدير وتاييد وتوجه» قرار دهند، خواهند توانست در آنها احساس مهم بودن و اعتماد به نفس را به وجود آورند و انرژي و انگيزه لازم براي كار بيشتر و بهتر را در ميان پرسنل تقويت نمايند. 
۱- سپاسگزاري از افراد (تقدير) 
مديراني که به دنبال افزايش انگيزه کار کردن در درون سازمان ها و شرکت ها هستند، نبايد از اصل سپاس گزاري و قدرداني کردن از افراد خود غافل شوند. بايد بدانند که با ستودن و تقدير عملکرد زيردستان خود و نشان دادن قدرشناسي و سپاس در قبال فعاليت هاي افراد، مي توانند آنها را به حرکت و تلاش بيشتر وا دارند و شاهد بهترين عملکردها از جانب دست اندرکاران سازمان باشند. هر بار که مديري از يک کارمند به خاطر عملکردش تشکر و قدرداني مي کند، يک نوع احساس رضايت مندي و خرسندي در او به وجود مي آورد كه انگيزه کار و تلاش بيشتر را در او تقويت مي نمايد. کارمندان با دريافت تاييد و سپاس از جانب کارفرمايان خود ، به اعتماد به نفس بيشتري دست مي يابند و تصوير بهتري از خود و عملکردشان ترسيم مي کنند و اين يعني تقويت حس مهم و مفيد بودن افراد در درون سازمان. يک مدير مي تواند با ابراز قدرداني و سپاس خود در قبال عملکرد کارکنان يک سازمان، به آنها بقبولاند که آنها براي سازمان ارزشمند و مفيد هستند و مي توانند به پيشبرد اهداف سازمان کمک شاياني نمايند.
مديران مي توانند با يک تشکر ساده و گفتن عبارت «متشکرم» بر مقام و منزلت خود در درون سازمان بيفزايند. هربار که يک مدير عبارت «متشکرم» را به کار مي برد، هم بيشتر مورد علاقه و عشق زيردستان خود قرار مي گيرد و تصوير بهتري از خود ترسيم مي کند و هم نسبت به خودش نيز احساس رضايت مندي و اعتماد به نفس بيشتري پيدا مي کند. بنابراين، اظهار سپاس و قدرداني موجب ايجاد احساس شادي و خرسندي دو سويه بين کارفرما و کارمند مي شود و در نهايت به سود سازمان تمام مي شود. يک مدير سپاس گزار و قدردان هميشه پرطرفدار و محبوب خواهد بود و زيردستانش با کمال ميل و انگيزه بالا به او در پيشبرد اهداف سازمان کمک خواهند کرد
۲- ستایش و تایید.
دومين راه براي ايجاد احساس مهم و مفيد بودن در ميان کارکنان ، افزودن بر ميزان اعتماد به نفس افراد و مهم تر از همه، قدرت بخشيدن به افراد براي کار و کوشش مضاعف ، عبارت است از ستايش و تاييد مداوم افراد به هر بهانه اي و با هر وسيله اي. بررسي هاي روانشناختي نشان داده است که کودکان پس از ستوده شدن و دريافت تاييد از جانب ديگران، با توان بيشتري به کاري که انجام مي دهند، ادامه خواهند داد و احساس شادي و نشاط بيشتري پيدا مي کنند. همين مسأله در موردکارمندان يک سازمان يا کارگران يک شرکت که مورد ستايش و تأييد روساي خود قرار مي گيرند، نيز مصداق پيدا مي کند به نحوي که ثابت شده کارمنداني که به طور دائم از جانب مافوق هاي خود مورد ستايش و تأييد قرار مي گيرند، با احساس شادي و نشاط مضاعفي به کار خود ادامه مي دهند.
 شايد يکي از ارزشمندترين درس هايي که مي توان از کتاب مشهور کن بلانکارد يعني «مدير يک دقيقه اي» آموخت ، همان «ستايش يک دقيقه اي» است که مي بايستي در هر فرصتي و به هر بهانه اي صورت پذيرد. اگر يک مدير به بخشهاي مختلف سازمان متبوع خود سر بزند و کارمندان و عملکرد آنان را ستايش و تأييد کند، هم بر محبوبيت و جايگاه مطلوب خود افزوده و هم افرادش را به سمت تحقق اهداف و اميال سازمان سوق داده است.
قانون مشهور «عمل و عکس العمل» در اينجا مصداق کاملي پيدا مي کند: اگر مديران با ستودن و تأييد کردن افراد خود بتوانند احساس مطلوب و مفيد بودن را در آنها پديد آورند، خيلي زود نتيجه مثبت اين کارشان را دريافت خواهند کرد چرا که افراد تأييد و ستايش شده تمام همت خود را به کار خواهند بست تا با ارائه بهترين عملکردها موجبات خرسندي و رضايت مجدد کارفرماي خود را به دست آورند. آري، کارمندان و کارگران هميشه و در همه جا در انتظار هستند تا مورد تأييد و ستايش کارفرمايان خود قرار گيرند و پس از آنکه براي نخستين بار طعم شيرين ستوده شدن را چشيدند، براي تکرار آن به شدت و با انگيزه بالايي تلاش خواهند کرد. در اين ميان، سازمان و محيط کاري مطلوبي که در آن همه ارکان اعم از کارفرما و کارمند در جستجو و تلاش براي يافتن راهي براي تأييد و ستايش کردن و ستايش شدن هستند، سازماني پرنشاط ، پويا و پيشرو خواهد بود.
۳- توجه ،توجه
راه سوم براي تقويت روحيه تلاش و افزايش احساس مهم و مفيد بودن در بين افراد که بر اعتماد به نفس فردي و سازماني خواهد افزود، توجه خاص و هميشگي مديران به صحبت ها و خواسته هاي کارکنان است. مديري که در هنگام سخن گفتن زيردستانش نسبت به آنها بي اعتناست و توجه خاصي به صحبت ها و يا درد دل هاي آنها نشان نمي دهد، نمي تواند به افرادش انگيزه کار بيشتر و بهتر بدهد. به عبارت ديگر اگر مديري با بي ميلي و در حال انجام دادن کارهاي جانبي به سخنان کارکنان گوش دهد، با بي اعتنايي و بي مهري زيردستانش در عمل مواجه مي شود. در نقطه مقابل، يک مدير موفق و آينده نگر با دقت و احترام تمام به صحبت هاي زيردستانش گوش فرا مي دهد تا هم از واقعيت هاي درون سازمان آگاه گردد و هم احساس مهم و مورد توجه بودن را در ميان زيردستانش پديد آورد. چنين رفتار معقول و مطلوبي با واکنش مثبت کارکنان مواجه خواهد شد که همانا بهبود عملکردها و افزايش انگيزه فردي و سازماني است. پرواضح است که کارمند يا کارگري که مورد توجه مافوق خود قرار دارد تلاش مي کند تا عملکرد مطلوب تري را ارائه دهد و خود را زير ذره بين مديريت احساس مي کند، ذره بيني که با ديدن رفتارهاي درست و مطلوب، توجه مثبت بيشتري را که با تشويق و تأييد و سپاس مضاعف همراه خواهد شد، به دنبال دارد.
مدير موفق کسي است که ترکيبي از «تشکر»، «تأييد» و «توجه» را به سازمان تحت مديريت خود تزريق کند و از بازخوردهاي مثبت و سازنده اين سه اصل که همان افزايش انگيزه، احساس مهم بودن و ارتقاي حس اعتماد به نفس در ميان کارکنان است، براي تحقق اهداف و برنامه هاي سازمان بهره گيرد. در چنين شرايطي، مدير به عنوان «استاد تعاملات انساني در درون سازمان» ايفاي نقش کرده و به عنوان رهبري محبوب که بر قلب ها حکم مي راند، مطرح خواهد شد.

 

 

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.