تخصص و هوش فردی یا خرد جمعی

برای آن كه در صحت خرد جمعی و نظر جمع خللی ايجاد نشود لازم است كه 4 شرط زير وجود داشته باشند:

– تنوع آراء: هر فرد بايد به طور جداگانه اطلاعاتی از موضوع مورد نظر داشته باشد، حتی اگر اطلاعات غلط و مخدوش باشد. رعایت اصل تنوع در قضاوت جمعی  به اين علت است كه:

  • الف) جمع تحت تاثير و نفوذ يك نظر و يا يك قدرت برتر قرار نگيرد 

  • ب) افكار مستقل اطلاعات تازه‌ای را وارد جمع می كند.

  • اگر بتوان به طريقی فرآيند ابراز نظر تدريجی را به اظهار نظرهای هم زمان تبديل كرد احتمال خطا در نتايج كاهش خواهد يافت. در اين حالت فرد تنها قائم به اطلاعات خويش است و از نظرات جمع اطلاعی ندارد تا تحت تاثير آن ها قرار بگيرد. به اين ترتيب اصل استقلال رای و تنوع آراء هر دو رعايت می شوند.

  • – استقلال آراء: نظر افراد بايد به طور مستقل و بدون تاثير گرفتن از يك فرد يا گروهِ مشخص شكل گيرد.

  • – عدم تمركز: افراد بايد پراكنده باشند.

  • – جمع آراء: بايد مكانيزمی وجود داشته باشد كه بتوان توسط آن نظرات افراد را با يك ديگر جمع كرده و به يك نظر عمومی تبديل نمود.

اگر نظر دادن در مورد موضوعی چهار شرط فوق را در برگيرد، جمع به احتمال قريب به يقين پاسخی مطابق يا حداقل نزديك به واقعيت برای مسئله مطرح شده خواهد يافت.

هرگاه عده‌ ای با درجات مختلف و زمينه‌های متفاوت اطلاعات در كنار يك ديگر قرار گيرند خرد جمع رجحان خود را نسبت به نظر يك يا دو كارشناس در زمينه مورد مشاوره نشان خواهد داد.

آن چه می گوييم به اين معنی نيست كه افرادِ با معلومات، مطلع و تحليل‌ گرانی كه می توانند مسائل بسيار پيچيده را تحليل كنند برای تصميم گيری در مورد آينده هيچ گونه ارزشی ندارند.

گوناگونی و تنوع نه تنها باعث جمع نظرات متفاوت با هم و حصول نتيجه بهتر می شود، بلكه در افراد جمع نيز شهامت ابراز عقيده ايجاد می كند. 

در مواردی كه مشخصه‌ های مجهول برای تصميم گيری زياد می شوند فرد ترجيح می دهد به طور «هيئتی» از جمع تبعيت كند، زيرا نمی خواهد با انتخاب گزينه‌ای متفاوت خود را در معرض خطر قرار دهد.

چنين تفكری شايد از نظر حداقل كردن خطر تفكر صحيحی باشد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.