روان شناسی موفقیت

" جویندگان امنیت یک عمر از پی آن می‌دوند، بی آنکه هرگز آن را بیابند. گریزا و گذرا به جا می‌مانند، زیرا امنیت هیچ گاه نمی‌تواند فقط حاصل پول باشد."

موفقيت در زندگی را می توان به صورت گسترش مداوم شادمانی و تحقق فزآينده هدف‌ های ارزشمند تعريف كرد. موفقيت، يعنی توانايی اين كه آرزوهای خود را با سهولت و بی تكاپو برآورده سازيد.
موفقيت يك سفر است، نه مقصد.
وقتی طبيعت بنيادی خود را كشف می نماییم و در می يابيم كه به راستی چه کسی هستيم، خود آن شناخت، يعنی توانايی برآورده ساختن هر رويايی را داريم، زيرا قدرت و امكان جاودان هستيم.
حيطه ی توانايی مطلق ضمير خودتان است و هرچه طبيعت راستين خود را بيش تر تجربه كنيد، به حيطه ی توانايی مطلق نزديك تر خواهيد بود.
يكی ديگر از راه‌ های دست يابی به توانايی بيش تر، تمرين داوری نكردن است. داوری، ارزيابی مدام امور به صورت درست و نادرست يا نيك و بد است.
–  فراوانی عالم (نمايش سخاوت مندانه وفور كائنات) نمايان گر ذهن خلاق طبيعت است. هرچه با ذهن طبيعت هم وارتر باشيم، بيش تر به خلاقيت بی كران و نامحدود آن دسترسی خواهيم داشت.
–  جريان حيات هيچ نيست مگر ارتباط متقابل و هماهنگ همه عناصر و نيروهايی كه به صورت اصل بخشايش عمل می كنند.
–  به اين دليل بايد ببخشانید و بستانيد تا بتوانيد ثروت و فراوانی (يا هرچه را كه در زندگی خواهان هستيد) در زندگی خود در جريان نگاه داريد.
هرچه بيش تر ببخشيد، بيش تر دريافت می كنيد.
اگر شادی می خواهيد، به ديگران شادی بدهيد. اگر محبت می خواهيد، بياموزيد كه محبت كنيد، اگر توجه و قدردانی می خواهيد، بياموزيد كه توجه و قدردانی نشان بدهيد، اگر وفور مادی می خواهيد، به ديگران كمك كنيد تا از نظر مادی غنی شوند. در واقع آسان ترين راه برای كسب آن چه می خواهيد اين است كه به ديگران كمك كنيد تا به خواسته خود برسند.
–  هرچه بكاريم همان را درو می كنيم و هنگامی كه اعمالی را انتخاب كنيم كه برای ديگران شادمانی و موفقيت می آورد، ثمره كار ما شادمانی و موفقيت خواهد بود.
 – هوشمندی طبيعت، با كم ترين تلاش كار می كند.
چهارمين اصل معنوی موفقيت، اصل كم ترين تلاش است. اين اصل مبتنی بر اين واقعيت است كه هوشمندی طبيعت، با سهولت، بی تكاپو و با سبك دلی عمل می كند.
 علف نمی كوشد تا رشد كند، بلكه فقط رشد می كند. ماهی نمی كوشد تا شنا كند، بلكه فقط شنا می كند. گل‌ها نمی كوشند تا بشكفند، بلكه فقط می شكفند.
 هوش مندی طبيعت، بی تلاش و بی اصطكاك و خود انگيخته عمل می كند.
–  كم ترين تلاش زمانی روی می دهد كه انگيزه ی اعمالتان عشق باشد، زيرا آن چه موجب انسجام می شود، نيروی عشق طبيعت است.
–  توجه به “منيت فرد” بيش ترين انرژی را مصرف می كند. هرگاه انرژی آن رها شود، می تواند در راه ايجاد چيزی كه می خواهيد، مصرفش کنيد.
–  بيش ترين انرژی ما صرف حفظ اهميت مان می شود.
–  پذيرش بدان معنا است كه خواهيم دانست كه اين لحظه همان گونه است كه بايد باشد، زيرا كل كائنات همان گونه است كه بايد باشد.
–  مفهوم مسئوليت، يعنی ملامت نكردن هيچ كس يا هيچ چيز برای وضعيت خود، از جمله خودتان.
–  جز اصل كم ترين تلاش، عدم تدافع است. وقتی نقطه نظری برای دفاع نداشته باشيد، اجازه نمی دهيد كه مشاجره‌ ای آغاز شود.

–  لحظه حال را به طور كامل تجربه خواهيد كرد كه يك هديه است.

–  گذشته تاريخ و آينده رمز و راز اما اين لحظه، هديه است.

–  وقتی به همه نقطه نظرها فرصت حضور بدهيد، روياها و آرزوهای خود را با آمال طبيعت هم جريان خواهد شد.

–  اصل معنوی موفقيت، اصل قصد و آرزو است.

–  يكی از اصول معنوی موفقيت، اصل عدم دل بستگی است. اصل عدم دل بستگی می گويد كه برای حصول هر چيز در عالم مادی، بايد از دل بستگی خود به آن دست بكشيد. اين، بدان معنا نيست كه از قصد از تحقق آرزوی خود دست می كشيد. از قصد از آرزوی خود دست نمی كشيد، از دل بستگی و وابستگی به نتيجه ی آن كه موجب ترس و اضطراب است، دست می كشيد.

–   عدم دل بستگی مبتنی بر اعتقاد به قدرت ضمير راستين خودتان است. حال آن كه دل بستگی مبتنی بر ترس و عدم امنيت است.

–   منشاء ثروت و فراوانی يا هر چيز در عالم مادی، ضمير است. اين معرفت است كه می داند چه گونه هر نياز را برآورد.

–  دويدن از پی مظاهر، مثل اين است كه به جای منطقه، دنبال نقشه باشيم. اضطراب می آفريند و اين احساس را در وجودتان ايجاد می كند كه از لحاظ درونی خالی و تهی هستيد، زيرا ضمير راستين خود را با مظاهر آن معاوضه می كنيد.

–   مردم مدام امنيت می جويند.

–   جويندگان امنيت يك عمر از پی آن می دوند، بی آن كه هرگز آن را بيابند. گريزا و گذرا به جا می مانند، زيرا امنيت هيچ گاه نمی تواند فقط حاصل پول باشد.

–   هر يك از مشكلاتی كه در زندگی داريد، بذر فرصتی برای موهبتی عظيم تر است. به محض دريافت اين ادراك، در برابرتان امكاناتی بی شمار گشوده می شود و اين گشودگی، رمز و راز، شگفتی، هيجان و ماجرا را زنده نگاه می دارد.

–   هفتمين اصل معنوی موفقيت اصل غايت حيات است.

–   بر طبق اين اصل، شما صاحب استعدادی بی همتاييد و به شيوه‌ ای بی همتا آن را بيان و عيان می كنيد. كاری هست كه شما بهتر از هركس ديگر در اين جهان می توانيد آن را به انجام برسانيد، و برای هر استعداد بی همتا، شيوه ی بيان بی همتای آن استعداد نيز وجود دارد.

   

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.