همایش کمپانی Stilmas

روز سه شنبه 24 آذر ماه، سالن كنفرانس شركت كار و انديشه میزبان همايشی با حضور نمايندگان پانزده شركت بزرگ دارويی كشور بود. در این همايش درباره آخرين دست آوردها و تجهيزات آب سازی مورد استفاده در صنايع دارويی به میزبانی كمپانی پیش گام و معتبر Stilmas ايتاليا – با بيش از 1000 سال سابقه فعاليت در اين زمينه – مباحثی مطرح شد.

برنامه همايش از ساعت 9 صبح آغاز و ساعت 3 عصر خاتمه يافت. آقای Angelo Pirola يكی از مديران ارشد كمپانی Stilmas، در سه بخش جداگانه به معرفی دستگاه های ساخت اين كمپانی و بيان خدمات فنی و مهندسی قابل ارائه توسط كمپانی Stilmas پرداختند.

در بخش اول اين همايش كه از ساعت 9:30 شروع و در ساعت 11 خاتمه يافت، در مورد سيستم های پيش تصفيه (Pre-Treatment) صحبت شد. اين بخش از تجهيزات مورد استفاده در سيستم آب سازی، كه متاسفانه بعضا در كارخانجات دارويی توجه و دقت لازم به آن مبذول نمی شود، از اهميت زيادی برخوردار است چرا که بخش قابل توجهی از مشكلاتی كه در مرحله تصفيه آب در سيستم های RO  و توليد (PW Purified  Water) و يا توليد آب مقطر (WFI Water For Injection) در دستگاه های آب مقطر گيری پيش می آيد، ناشی از طراحی و يا عملكرد نامناسب سيستم پيش تصفيه است. با توجه به اين كه آب خام  ورودی به يك  سيستم پيش تصفيه می تواند از منابع مختلف باشد، مثلا آبی كه مستقيما از يك چاه عميق استخراج می شود و يا آب دريافتی از شبكه آب رسانی شهری، در نتيجه اين آب می تواند واجد ويژگی های متفاوتی باشد كه بسته به ويژگی فيزيكی، شيميايی و ميكروبی آن، لازم است سيستم پيش تصفيه مناسبی طراحی و به كار گرفته شود. بنابراين اولين نكته در هنگام طراحی يك سيستم آب سازی، در اختيار داشتن اطلاعات دقيق فيزيكی، آناليز شيميايی و آزمايش ميكروبی از آب خام ورودی است. نكته ی بعدی، اطلاع از مصارف PW توليدی است. در اين بخش از صحبت ها، مهم ترين املاح و مواد و تركيباتی كه احتمال وجود آن ها در آب خام ورودی وجود دارد مورد اشاره قرار گرفت و راه های حذف آن ها معرفی شد. سيستم های توليد آب خالص مورد استفاده در صنايع دارويی شامل سيستم های RO Reverse Osmosis وThermo-Compressor كه در ليست توليدات كمپانی Stilmas قرار دارد، معرفی شد. سيستم ترموكمپرسوری كه در اصل توليدكننده آب مقطر (WFI) به صورت گرم و سرد است، به عنوان يكی از گزينه های مورد استفاده جهت توليد PW مورد بحث قرار گرفت.

در بخش دوم همايش كه از ساعت 11:30 تا 13 ادامه داشت، دستگاه های آب مقطرگيری چند ستونه (MultiEffects) و دستگاه های توليد بخار تميز (PSG Pure Steam Generator) ساخت كمپانی Stilmas تشريح شد و درباره مزايای اين دستگاه ها توضيحات كامل ارائه شد.

در نشست عصر كه از ساعت 13:30 تا 15 ادامه داشت، در خصوص لوپ های توزيع WFI، PW و  PS در كارخانجات دارويی صحبت شد. در اين جا با اشاره به يكی از پروژه های دارويی كه كمپانی Stilmas  به صورت Turn Key در ايران انجام داده است و پروژه بسيار بزرگ تری كه در كشور برزيل اجرا شده است، در خصوص قابليت های كمپانی Stilmas به موارد زير اشاره شد:

  • – ارائه مشاوره فنی در انتخاب تجهيزات

  • – تهيه طرح های امكان سنجی برای پروژه های جديد

  • – انجام كارهای مهندسی مربوط به پروژه های آب سازی

  • – انجام طراحی های اوليه و نهايی

  • – نصب تجهيزات و يا مديريت عمليات نصب

  • – راه اندازی سيستم های آب سازی

  • – كيفيت سنجی سيستم های آب سازی

  • – معتبرسازی تجهيزات آب سازی

  • – تامين خدمات فنی و مهندسی اين تجهيزات.

به لحاظ سابقه ی طولانی كمپانی Stilmas در طراحی و ساخت تجهيزات آب سازی مورد استفاده در صنايع دارويی و اشراف و شناخت متخصصين اين كمپانی در زمينه سازگاری دستگاه ها و سيستم های آب سازی با آخرين استانداردهای موجود كه معمولا توسط مراجع نظارتی مورد ارزيابی قرار می گيرد و استفاده از آخرين فن آوری ها در طراحی و ساخت دستگاه ها و نيز تجربيات ارزش مند اين كمپانی در اين حوزه، شركت های دارويی كه كمپانیstilmas را براي همكاری انتخاب می كنند، مسلما از اين مزايا خواه به شكل مستقيم كه در طراحی و دستگاه ها نمود می يابد و يا به صورت غير مستقيم كه به كارگيری تجارب كمپانی Stilmas در طراحی و اجرای پروژه به ويژه به صورت Turn Keyاست، بهره مند خواهند شد. 

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.