چـای سبـز و لاغـری واقعیت یا تبلیغات

" چاقی از مهمترین مشکلات سلامتی در قرن اخیر است که با تغییر سبک زندگی به سمت صنعتی شدن رو به افزایش است. عوامل ژنتیکی و محیطی بسیاری در افزایش وزن دخیل هستند، بنابراین کنترل آن با یک مداخله و بدون رویکرد طولانی مدت بعید به نظر میرسد. "

چاقي از مهمترين مشکلات سلامتي در قرن اخير است که با تغيير سبک زندگي به سمت صنعتي شدن رو به افزايش است. عوامل ژنتيکي و محيطي بسياري در افزايش وزن دخيل هستند، بنابراين کنترل آن با يک مداخله و بدون رويکرد طولاني مدت بعيد به نظر ميرسد. کليديترين عامل در اضافه وزن عدم تعادل بين انرژي دريافتي با انرژي مصرفي طي فعاليتهاي روزانه ميباشد.
افزايش توده چربي بدن به مرور زمان رخ ميدهد. عوامل متعدد غذايي و دارويي به منظور کاهش اضافه وزن مورد استفاده قرار گرفته اند که موثر بر اشتها، جذب مواد مغذي و گرمازايي بوده اند، از اين رو پيدا کردن عوامل تنظيم کننده تعادل انرژي ميتوانند نقش بسزايي در کاهش اين مشکل داشته باشند. از جمله عادات غذايي موثر در حفظ وزن مناسب و دور کمر ايدهآل نوشيدن منظم چاي به ويژه چاي سبز ميباشد، زيرا چاي سبز حاوي آنتياکسيدانهاي قوي ميباشد. کاتچينها مولکولهايي با قدرت آنتياکسيداني بالا هستند که به ويژه در ترکيبات چاي سبز وجود دارند.
چای سبز
چاي سبز فرآورده تخمير نشده از برگهاي گياهي با نام علمي Camellia sinensis ميباشد. مهمترين ماده موثر در چاي سبز ماده اي به نام كاتچين با خواص سلامت بخشي مي باشد. علاوه بر اين، مقدار قابل ملاحظه اي از كافئين، در چاي سبز موجود است. يک فنجان 250 ميليگرمي چاي سبز حاوي 100-50 ميليگرم کاتچين و 40-30 ميلي گرم کافئين ميباشد، البته مقدار گياه مورد استفاده، زمان دم کشيدن و دماي آب عوامل موثر در ميزان مواد موثره چاي سبز هستند.

چای سبز و اثر ضد چاقی آن
در دهه گذشته کارآزماييهاي باليني کوچک صورت گرفته حاکي از اثر ضد چاقي چاي سبز در مقادير 1200-270 ميليگرم در روز ميباشند که آناليز حاصل از 11 مطالعه انجام شده نشان ميدهد که در صورت مصرف منظم چاي سبز حدود 31/1 کيلوگرم از وزن بدن کاهش مييابد، البته نميتوان نقش دريافت کالري روزانه را کتمان کرد. در صورتي که دريافت کالري روزانه افزايش يابد مسلماً تاثير کاهش وزن چاي سبز ناچيز خواهد بود.

چای سبز از طریق چند مکانیسم موجب کاهش بافت چربی بدن و در نتیجه کاهش وزن می‌‌شود
۱- افزایش مصرف انرژی 
سيستم عصبي سمپاتيک نقش مهمي در تنظيم مصرف انرژي و چربي سوزي دارد. موادي که محرک ترشح نوعي هورمون موثر بر سوخت و ساز هستند موجب تحريک اعصاب سمپاتيک و افزايش مصرف انرژي و نيز افزايش اکسيداسيون چربي ميشوند. تحقيقات نشان دادهاند که کاتچينهاي چاي سبز موجب طولاني شدن تاثير اعصاب سمپاتيک بر مصرف انرژي ميشوند. همچنين کافئين موجود در چاي سبز موجب افزايش چربي سوزي ميشوند، به همين دليل کافئين و کاتچينهاي چاي سبز هماهنگ باهم، در ممانعت از افزايش وزن بدن دارند.

۲- تغییر متابولیسم چربی
هورمون هاي دخيل در چربي سوزي تحت تحريک کاتچينهاي چاي سبز موجب تغيير متابوليسم بافت چربي و تحريک چربي سوزي در بافتهاي محيطي شامل بافت چربي، کبد و عضله اسکلتي ميشود و در نتيجه موجب افزايش آزادسازي اسيدهاي چرب به خون و نيز تنظيم افزايشي متابوليسم چربي کبدي ميشود. مصرف منظم چاي سبز موجب افزايش چربي سوزي در اکثر بافتهاي ذخيرهاي چربي ميشود.
۳- مهار اشتها
مواد موثره چاي سبز به علت افزايش اکسيداسيون اسيدهاي چرب کبدي و افزايش محتواي چربي داخل سلولي موجب کاهش اشتها ميشوند. گرچه در برخي تحقيقات صورت گرفته تفاوت معنيداري در ميزان اشتهاي گزارش شده توسط افراد همراه و بدون چاي سبز وجود نداشته که احتمالا به علت اثرات تدريجي اين ماده در کاهش اشتها و تفاوت در ميزان تغيير اکسيداسيون اسيدهاي چرب آزاد افراد شرکت کننده ميباشد.

۴- کاهش جذب مواد غذایی
اين مکانيسم از مهمترين مسيرهاي تغيير متابوليسم ناشي از مصرف چاي سبز ميباشد، به طوري که بر اساس تحقيقات آزمايشگاهي صورت گرفته مواد موثره چاي سبز ميتوانند موجب کاهش سطح آنزيمهاي تجزيه کننده گلوکز شوند. تحقيقات سلولي حاکي از تاثير بسزاي چاي سبز در کاهش برداشت گلوکز از غشاي روده و نيز کاهش انتقال وابسته به سديم آن ميباشد، البته زمان مصرف چاي سبز در تغيير متابوليسم گلوکز در روده موثر است به طوري که تجويز کاتچينهاي چاي سبز يک ساعت قبل از خوردن غذاي غني از گلوکز، موجب کاهش بسزايي در گلوکز خون ميشود.
به همین منوال، چای سبز می‌‌تواند موجب کاهش تجزیه چربی‌ها در روده و افزایش دفع چربی‌ها از طریق مدفوع شود. علاوه براین، چای سبز موجب مهار آنزیم‌های لیپاز معدی و پانکراسی می‌‌شود.

 

 

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.