دیواری VRF

قابليت‌ های دستگاه

پنل قابل نظافت

پيش ‌گيری از هوای سرد

نمايشگر LED

راه اندازی مجدد خودکار

شناسايی خودکار

حس گر حضور افراد

چرخش اتوماتيک دمپرها

چرخش اتوماتيک دمپرها گردش هوای مناسب را در محيط ايجاد می ‌نمايد.

تعميرات آسان برای ساده کردن دسترسی می ‌توان قاب جلويی را باز کرد.

نصب آسان: قابليت اتصال لوله از جهات مختلف: چپ/ راست/ پشت

سينی ‌های نصب جديد برای سهولت در نصب و پايداری بيشتر

 وب سایت بوش

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.