سایکلر دستگاه خودکار دیالیز صفاقی

سایکلر دستگاه خودکار دیالیز صفاقی

دیالیز صفاقی:

یکی از روشهای جایگزین درمانی جهت به عهده گرفتن عملکرد کلیه های نارسا دیالیز صفاقی می باشد. در این روش از پرده صفاق که به طور طبیعی حفره شکم را می پوشاند و حاوی سوراخ های کوچکی می باشد به عنوان صافی استفاده میگردد. دیالیز صفاقی به دو روش دیالیز صفاقی سرپایی (CAPD) Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis  و دیالیز صفاقی خودکار(APD) Automated Peritoneal DIALYSIS  با استفاده از دستگاه سایکلر، انجام میگیرد.

معرفی محصول دیالیز صفاقی:

اکسترانیل: محلول تزریقی داخل صفاق حاوی قند آیکودکسترین (پایه غیر گلوکز) مناسب جهت بیماران دیابتی

مواد مصرف:در بیمارانی که تحت درمان با دیالیز صفاقی هستند ومشکل اولترافیلتراسیون دارند، به منظور حل این مشکل و افزایش کفایت دیالیز می تواند مورد مصرف قرار گیرد.

مکانیسم اثر: ایجا فشار کلوئیدی و کمک به دفع مایعات اضافی بدن

مقدار و نحوه مصرف :در طولانی ترین سیکل دیالیز صفاقی در یک شبانه روز، یک کیسه اکسترانیل جهت بهبود کنترل مایعات تجویز میگردد. ورود محلول 5 الی 10دقیقه و زمان توقف محلول در شکم در روش CAPD بین 8 الی 12 ساعت و در APD بین 14 تا 16 ساعت به طول می انجامد.

اکسترانیل در کیسه پلاستیکی دو لیتری بسته بندی و به شکل استریل ویکبار مصرف عرضه میگردد.

سایکلر: دستگاهی است که توسط آن بیمارانی که تحت درمان با روش APD هستند دیالیز صفاقی میشوند و تعویض ها توسط دستگاه و معمولا در طی شب  زمانی که بیمار خواب است بر اساس تجویز پزشک انجام میگیرد و بیمار معمولا در طی روز نیاز به تعویض محلول ندارد.(ایجاد محدودیت کمتر برای بیماران)                

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.