سایکلر دستگاه خودکار دیالیز صفاقی

دیالیز صفاقی:

یکی از روش های جایگزین درمانی جهت به عهده گرفتن عملکرد کلیه های نارسا دیالیز صفاقی می باشد. در این روش از پرده صفاق که به طور طبیعی حفره شکم را می پوشاند و حاوی سوراخ های کوچکی می باشد به عنوان صافی استفاده می گردد. دیالیز صفاقی به دو روش دیالیز صفاقی سرپایی CAPD) Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) و دیالیز صفاقی خودکار (APD Automated Peritoneal DIALYSIS) با استفاده از دستگاه سایکلر، انجام می گیرد.

معرفی محصول دیالیز صفاقی:

اکسترانیل: محلول تزریقی داخل صفاق حاوی قند آیکودکسترین (پایه غیر گلوکز) مناسب جهت بیماران دیابتی

مواد مصرف: در بیمارانی که تحت درمان با دیالیز صفاقی هستند و مشکل اولترافیلتراسیون دارند، به منظور حل این مشکل و افزایش کفایت دیالیز می تواند مورد مصرف قرار گیرد.

مکانیسم اثر: ایجا فشار کلوئیدی و کمک به دفع مایعات اضافی بدن

مقدار و نحوه مصرف: در طولانی ترین سیکل دیالیز صفاقی در یک شبانه روز، یک کیسه اکسترانیل جهت بهبود کنترل مایعات تجویز می گردد. ورود محلول 5 الی 10دقیقه و زمان توقف محلول در شکم در روش CAPD بین 8 الی 12 ساعت و در APD بین 14 تا 16 ساعت به طول می انجامد.

اکسترانیل در کیسه پلاستیکی دو لیتری بسته بندی و به شکل استریل و یک بار مصرف عرضه می گردد.

سایکلر: دستگاهی است که توسط آن بیمارانی که تحت درمان با روش APD هستند دیالیز صفاقی می شوند و تعویض ها توسط دستگاه و معمولا در طی شب زمانی که بیمار خواب است بر اساس تجویز پزشک انجام می گیرد و بیمار معمولا در طی روز نیاز به تعویض محلول ندارد.(ایجاد محدودیت کم تر برای بیماران)            

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.