یونیت داخلی کانالی

داکتی فشار بالا

قابليت‌ های دستگاه

پيش ‌گيری از هوای سرد

قابل اتصال به داکت

کنترل سيمی

راه اندازی مجدد خودکار

شناسايی خودکار

حس گر حضور افراد

امکان کانال کشی طولانی

فشار استاتيک خارجی دستگاه بسته به ظرفيت می ‌تواند تا 196 پاسکال يا 280 پاسکال باشد. اين ميزان فشار استاتيک امکان کانال ‌کشی طولانی را فراهم می ‌نمايد.

ارتفاع مناسب بدنه

با ضخامت 420 ميلی ‌متری بدنه برای نصب دستگاه تنها به فضای با ارتفاع 450 ميلی ‌متری نياز است.

پمپ درين (انتخابی)

پمـپ درين با هـد 750 ميلی ‌متر به صـورت انتخابی در دسترس است.

سينی درين دولايه

سينی درين دو لايه محافظت از سقف را افزايش می دهد.

 

وب سایت بوش

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.