واحد CIP-SIP

واحد CIP/SIP عرضه شده با یک یا دو بافر تانک آب تصفیه شده، مبدل حرارتی بهداشتی برای گرم کردن محلول های شستشو، گروه های دوزینگ مواد شوینده و شیمیایی به منظور بهینه سازی تمیز کردن در جا و اندازه گیری رسانایی، pH و TOC برای تجزیه و تحلیل کیفیت راه حل های شستشو.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.