ماشین آلودگی زدایی زیستی

دریچه های عبور ضدعفونی کننده FCDV :

 دریچه عبور به فن آوری ضدعفونی VHP  ( Vaporized Hydrogen Peroxide ) مجهز میباشد .

ضدعفونی سطح آن دسته از محصولات و وسایل که امکان استریلیزاسیون حرارت  آنها وجود ندارد.

FCDV decontamination unit 2

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.