ماشین آلودگی زدایی زیستی (FCDV)

 

این ماشین برای ضدعفونی سطح آن دسته از محصولات و وسایل که امکان استریلیزاسیون حرارتی آن ها وجود ندارد، مناسب است.

دریچه های عبور این ماشین به فن آوری ضدعفونی (VHP (Vaporized Hydrogen Peroxide مجهز می باشد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.