هموفیل ام

هموفیل ام

هموفیل ام (فاکتور هشت انعقادی مشتق شده از پلاسما)(250,500,1000IU)

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.