دستگاه های کنترل و بازرسی

دستگاه های کنترل و بازرسی Innocheck برای انجام کنترل های گوناگون نظیر کنترل تمیز و سالم بودن بطری ها، پر یا خالی بودن آن ها بعد از پر کن، جدا سازی و مرتب کردن بطری ها و غیره در ظرفیت های مختلف.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.