Innoket

انواع دستگاه های لیبل زنی که امکان نصب برچسب روی ظروف به اشکال مختلف را در خطوط تولی و بسته بندی محصولات غذلیی و دارویی فراهم می آورد.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.