Innopack

انواع دستگاه های رباتیک و غیر رباتیک با ظرفیت های مختلف جهت قرار دادن بطری و قوطی در سبد و کارتن یا برعکس و همچنین انواع دستگاه های شرینک.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.