مولد بخار خالص

سیستم مولد بخار تمیز کمپانی STILMAS منطبق با آخرین استانداردها و فارماکوپه های بین المللی طراحی و  ساخته می شود. نکته مهم در تولید بخار خالص و نیز آب مقطر، به حداقل رساندن میزان Endotoxin موجود در بخار و آب مقطر تولیدی است. مزیت چشم گیر دستگاه مولد بخار تمیز کمپانی استیلمس ، قابلیت آن در کاهش مقدار Endotoxin تا حد یک میلیون مرتبه کم تر (6log) در مقایسه با مقدار Endotoxin موجود در آب ورودی به مولد بخار می باشد. سیستم مولد بخار تمیز هم با بخار صنعتی و هم با آب داغ می تواند گرم شود. در طراحی دستگاه مولد بخار خالص می توان یک سیستم گاززدایی برای آب ورودی در نظر گرفت یا می توان یک سیستم گاززدایی داخل محفظه تبخیر قرار داد که این روش به نام کمپانی STILMAS ثبت شده است.

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.