اسمز معکوس

اسمز معکوس (RO) برای حذف یونهای یک ظرفیتی و دوظرفیتی (به عنوان مثال سدیم، کلرید، کلسیم، منیزیم، و غیره)، ویروس ها، باکتری ها و عوامل بیماریزا استفاده می شود. 

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.