آفتاب 22

آفتاب 22

3 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم مدل DF-496H3 به ظرفیت کلی 1488 تن برودتی

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.