آقای رمضان

آقای رمضان

1 دستگاه چیلر جذبی مدل RCD-L018 و 1 دستگاه برج خنک کننده مدل SDC-U250  

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.