برج بلور – تبریز

برج بلور - تبریز

4 دستگاه چیلر جذبی دو اثره بخار به ظرفیت کلی 1000 تن برودتی

 

4 دستگاه برج خنک کننده

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.