بیمارستان چشم پزشکی نور

بیمارستان چشم پزشکی نور

1 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم مدل DF-99H3 به ظرفیت 99 تن برودتی

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.