عرفان دارو

سیستم تصفیه آب اسمز معکوس با ظرفیت 1.5 مترمکعب در ساعت یک دستگاه مولد بخار استریل یک دستگاه کندانسور
Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.