مجتمع تجاری آموت – کرج

مجتمع تجاری آموت - کرج

3 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت کلی 390 تن برودتی

 

3 دستگاه برج خنک کننده

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.