مجتمع تجاری اداری بل سنتر – کرج

مجتمع تجاری اداری بل سنتر - کرج

2 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت کلی 728 تن برودتی

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.