مجتمع تجاری تفریحی کوروش

مجتمع تجاری تفریحی کوروش

4 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم  به ظرفیت کلی 1984 تن برودتی

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.