وزارت نیرو

وزارت نیرو

2 دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت کلی 500 تن برودتی

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.