پالایشگاه پلاسمای خون

یک دستگاه مولد بخار استریل و یک دستگاه آب مقطرگیر
Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.