کمپین جهانی کلیه سالم برای همه

         

کار و اندیشه به کمپین جهانی کلیه سالم برای همه پیوست.

این حرکتی سمبولیک است برای این که اهمیت ارگان حیاتی کلیه را به آنان که دوستشان داریم گوش زد کنیم.

شاید که این حرکت جهانی در دور کردن خطرات از کلیه هایمان و رفتن در مسیر زندگی سالم قدمی موثر باشد.

شما می توانید عکس خود را در حال نوشیدن یک لیوان آب با (هشتگ) karoandisheh در اینستاگرام برای ما ارسال نمایید و همچنین از دوستانتان دعوت کنید تا به این کمپین بپیوندند. 

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.