کنسرت خیریه شهرام ناظری

«شامگاه پنجشنبه 28 مهر سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران میزبان برپایی اولین شب کنسرت شهرام ناظری بود.»

کمکم هواي پاييزي از راه ميرسد و سوز آن همهجا را فراميگيرد. پاييز سال پيش بود که آتشي در کلاس درس مدرسه دخترانه روستاي شينآباد گُر گرفت و سبب شد تعداد زيادي از کودکان معصوم در اين آتش مصدوم شوند و چند نفر نيز جان خود را از دست بدهند. حالا اين آتش به جان شواليه آواز ايران افتاده و او را بر آن داشته تا «آتش در نيستان» خود را به ميان مردم بياورد تا از عوايد اجراي آن بتواند بخشي از آسيبهاي واردشده به جان و روح کودکان شينآبادي را التيام بخشد.
 شهرام ناظري اما در اين راه تنها نيست. شواليه آواز ايران با همراهي شماري از هنرمندان نامدار ايران از جمله عزتالله انتظامي، جمشيد مشايخي، علي نصيريان و بهمن فرمانآرا قصد دارد گروهي را براي جمعآوري کمکهاي مالي براي امور خيريه تشکيل دهد. نماينده مردم پيرانشهر در مجلس شوراي اسلامي نيز از ديگر ميهمانان اين کنسرت بود.
شامگاه پنجشنبه 28 مهر سالن ميلاد نمايشگاه بينالمللي تهران ميزبان برپايي اولين شب کنسرت شهرام ناظري بود. اين کنسرت چند ميهمان ويژه داشت؛ جمشيد مشايخي بازيگر نامدار سينما و تلويزيون، دکتر بهفر که ابراز آمادگي کرده تمامي هزينههاي بيمارستاني دختران آسيبديده شينآبادي را برعهده بگيرد و مديا کاشيگر، نويسنده و منتقد بنام. ناظري اعلام کرد کساني که ميخواهند به اين کودکان کمک کنند ميتوانند به شماره 8812 همراه اول پيامکي خالي را بفرستند و پس از آن مبلغ موردنظرخود براي کمک کردن را با پيامک براي اين شماره ارسال کنند تا اين مبلغ روي قبض تلفن همراه آنان آورده شود. ناظري در ابتدا اشارهاي به انگيزه برپايي اين کنسرت کرد و از درخواستهاي فراوان براي اجراي مجدد آثار نوستالژيک و مهمتر از آن شروع سال تحصيلي جديد و همدلي با دختران آسيبديده پيرانشهري. 
او همچنين در اين اجرا دو خبر مسرتبخش داد؛ يکي تشکيل شورايي متشکل از هنرمندان براي انجام کارهاي خير و دريافت مساعدتهاي مالي و ديگري تشکيل گروه بزرگ آوازي در آيندهاي نزديک. 
حالا اين هنرمند مردمي پس از سالها خاطرهسازي با موسيقي و صدايش براي مردم، چنان جايگاهي را پيدا کرده که وقتي براي کمک به کودکان حادثه شينآباد طلب ياري ميکند بلافاصله با همراهي همه قشرها روبهرو ميشود. 
و اما اجرا… سالن کنسرت مملو از جمعيت بود. هيچيک از صندليهاي سالن خالي نبود. البته عجيب هم نبود. وقتي شواليه تصميم به برگزاري کنسرت ميگيرد تمامي بليتها روزها قبل از کنسرت به فروش ميرسند. توجه هميشگي شواليه آواز ايران به مولوي چنان است که حتي در صحنه نيز تمثيلي از دو مرد را که در حال سماع هستند، ميبينيم. روي سن هم شمعهايي چيده شدهاند تا صحنهآرايي ساده کنسرت استاد را دلپذيرتر کنند.
تمامي اعضاي گروه مشکي به تن کردهاند و لحظاتي پس از ورود آنها به صحنه، شواليه آواز ايران در ميان تشويق پرشور حاضران پا به صحنه ميگذارد. اجرا با تکنوازي عود شروع ميشود و با نواي کمانچه درميآميزد و بعد صداي استاد است که روي آن مينشيند: «پيدا شدم پيدا شدم… پيداي ناپيدا شدم… شيدا شدم… شيدا شدم.» صداي استاد و شعر مولانا کار خود را ميکند و جمعيت حاضر در سالن را از همان ابتدا درگير خود ميکند. در ادامه تکنوازي تار است که با آواز مثنويمعنوي همراه ميشود و شب شهريورماهي را دلپذيرتر ميکند:«عاشقي پيداست از زاري دل… نيست بيماري چو بيماري دل… علت عاشق ز علتها جداست… عشق اسطرلاب اسرار خداست…» فضا را چنان بهت گرفته که برخي محو در موسيقي و برخي محو در صداي ناظري شدهاند. شواليه هم در ادامه تصنيف «راست بگو نهان مکن» را ميخواند تا اين فضا را تغيير دهد. حالا آواز عشاق يا همان اصفهان است که با همراهي کمانچه و عود و دف و تنبک و تار و سهتار در فضاي سالن طنينانداز ميشود:«دوش چه خوردهاي دلا راست بگو نهان مکن… چون خمشان بيگنه روي بر آسمان مکن.» هنوز تصنيف بعدي شروع نشده که دکلمه شعر با تشويق حاضران همراه ميشود. شهرام ناظري دکلمه ميکند: «بازآمدم چون عيد نو تا قفل زندان بشکنم… وين چرخ مردمخوار را چنگال و دندان بشکنم.» اين تصنيف چنان با تشويقهاي مردم همراه ميشود که گويي شنيدن آن در اينروزها بيشتر برايشان لذتبخش بوده است. پس از پايان اين بخش شهرام ناظري از جمشيد مشايخي دعوت کرد تا روي صحنه بيايد. حضور مشايخي روي صحنه و درآغوشگرفتن ناظري توسط او صحنهاي کمنظير را پديد ميآورد. مشايخي شواليه آواز ايران را هنرمندي بزرگ، عاشق و عارف معرفي ميکند و ميگويد: کيست که در اين مجلس باشد و با اجراي ايشان و يارانش عاشق نشود. او در ادامه شعري را نيز ميخواند: «همچو شمع از شرر عشق گدازان بودن / عشق دردي است که هم درد بود دايه او.» جمشيد مشايخي با تشويق گرم حاضران و همراهي اعضاي گروه پايين ميآيد و شهرام ناظري از او تشکر ميکند. حالا نوبت به يکي از تصنيفهاي ماندگار استاد ميرسد؛ تصنيفي که هنوز هم پس از سالها شنيدن آن لذتبخش است. شواليه آواز ايران سهتار خود را به دست ميگيرد و با پيشدرآمدي کوتاه وارد آواز ميشود،«دلا نزد کسي بنشين که او از دل خبر دارد» البته همان ابتدا که ناظري شروع به نواختن سهتار ميکند با استقبال همه حاضران همراه ميشود: «الا يا ايهاالساقي ادر کاسا و ناولها… که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکلها» آواز بيات ترک و موسيقي جاودانه زندهياد جلال ذوالفنون در اين شب غوغا ميکند. شهرام ناظري همچنان ما را در خاطرهها نگه ميدارد. بازهم قطعهاي ديگر در آواز بيات ترک و اينبار با شعري از مولوي: « اندکاندک، اندکاندک، جمع مستان ميرسند… اندک اندک، اندک اندک، ميپرستان ميرسند.» در ادامه کنسرت بخشي که بسياري منتظرش بودند فراميرسد. موسيقي کردي آنهم با صداي شواليه آواز ايران. اين بخش يک ميهمان ويژه هم داشت: سحر ابراهيم که به اعضاي گروه مولوي اضافه شد و در ابتدا با قانوننوازي فوقالعاده زيبايش جمعيت را ماتومبهوت هنرمندي خود کرد. ناظري در اين بخش تعادلي ميان غم و شادي را در نظر گرفت. نه تمامي موسيقي کردي را به خواندن قطعات شاد سپري کرد و نه تمام آن را به موسيقي غمناک. حالا بخش پاياني کنسرت ميرسد و قطعهاي که پيوندي عميق با آنچه که امشب به نامش نامگذاري شده دارد: «آتش در نيستان» که شروع ميشود بسياري با آن زمزمه ميکنند.«يک شب آتش در نيستاني فتاد… سوخت چون اشکي که بر جاني فتاد». کنسرت به پايان ميرسد اما درد و رنج ناشي از آسيبهايي که به دختران شينآبادي خورده هنوز پاياني ندارد. شهرام ناظري را در اين اجرا که شب گذشته هم تکرار شد، صابر نظرگاهي (تار، ديوان)، شهرام محمدي (ديوان، سهتار)، بابک غسالي (عود)، نگار خارکن (کمانچهآلتو)، شهريار نظري (دف)، راشد باباشهابي (کمانچه) و فرهاد صفري (تنبک، دمام، دهل) و سحر ابراهيم (قانون) همراهي کردند.

تشکیل شورای هنرمندان برای امور خیریه با همراهی شوالیه آواز ایران و شماری از هنرمندان نامدار از جمله عزت‌الله انتظامی، جمشید مشایخی، علی نصیریان و بهمن فرمان‌آرا

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.