یکی هستیم

يکی از فعاليت‌ های اجتماعی کار و انديشه، همکاری با «يکی هستيم» می ‌باشد.

«يکی هستيم» تلفيقی از سفر، هنر و مسووليت ‌های اجتماعی‌ است که با هدف گسترش فرهنگ صلح، اميد و هويت ‌بخشی به آحاد جامعه شکل گرفته است. جنبشی که تلاش می نمايد تا با سفر پياده به اقصی نقاط دنيا و روايت تصويری جذاب مشاهدات خود در طول مسـير، انسان ‌ها را فارغ از جغرافيـا، تفـاوت ‌هاي زبانی، نژادی، دينی، عقيدتی و سياست به ‌هم وصل و نزديک نمايد و يادآوری کند همگان شادی ‌ها، غم‌ ها و اميدهای يکسانی داريم و همگی در يک کشتی هستيم، سفر در کنار جذابيتی که روايت ‌‌های تصويری دارد، به علت دارا بودن تکاپو، حرکت، اميد، تازگی، نويی و بی ‌مرزی ا‌ست که خود، حامل اين پيام ارزشمند می ‌باشد. «روايت تصويری» و به اشتراک‌ گزاری مشاهدات اين سفرها، نقطه ‌ی اصلی ارتباط با مخاطبين است که در ادامه بخشی از اين تصاوير را ملاحظه خواهيد نمود.

 

Device rotate

لطفاً برای تجربه کاربری بهتر دستگاه خود را ۹۰ درجه بچرخانید.